Rozwiązywanie sporów

Alternatywne metody rozwiązywania sporów (ADR), które rozprzestrzeniły się na całym świecie, stały się w ostatnich latach powszechne w Turcji. W związku z tym ustawodawstwo tureckie oprócz postępowania sądowego pozwala na rozstrzyganie niektórych sporów w drodze arbitrażu i mediacji. Poza tym przed wniesieniem pozwu konieczne jest skorzystanie z mediacji w sporach wynikających ze stosunku pracy oraz w sprawach gospodarczych.

Z drugiej strony rozstrzyganie sporów na drodze sądowej nadal jest główną metodą rozwiązywania sporów w Turcji, chociaż jest kosztowne i zajmuje stosunkowo dużo czasu. Należy zauważyć, że rozstrzyganie sporów na drodze sądowej zajmuje średnio 2-3 lata.

Opłaty za wnioski, opłaty za wyroki i pisma sądowe, koszty postępowania sądowego (takie jak opłaty za zawiadomienia, honoraria biegłych i świadków) oraz honoraria prawników to główne koszty postępowania cywilnego. Co do zasady, koszty postępowania sądowego ponosi powód, który wszczyna postępowanie. Jednakże sąd może również postanowić, że strona wnosząca o dokonanie czynności procesowej poniesie odpowiednie koszty.

Koszty postępowania sądowego i oficjalne honoraria prawników określone zgodnie z Taryfą Minimalnych Opłat Adwokackich ponosi strona przegrywająca. Jeśli obie strony częściowo odniosą sukces, koszty zostaną proporcjonalnie podzielone między strony. Warto zauważyć, że honorarium zawodowe uzgodnione między stroną a jej pełnomocnikiem nie podlega zwrotowi na mocy prawa tureckiego.

W zakresie budżetowania kosztów większość kosztów postępowania sądowego określa Kodeks Opłat i Prowizji, a także taryfy wtórne.

Jeśli chodzi o opłaty sądowe, w tureckim systemie sądowym istnieją dwa rodzaje opłat, z których jeden uiszcza się za wniesienie skargi do sądu, a drugi w celu wydania orzeczenia przez sąd. Zgodnie z Taryfą opłat sądowych 2020 opłaty za wnioski, orzeczenia i tytuły są następujące:

Opłata stała TRY 54,40 (lub TRY 25,00 dla cywilnych i karnych sądów pokoju i egzekucyjnych)

 

Opłata proporcjonalna 0,002% od całkowitej kwoty roszczenia
   
Opłata za wyrok i nakaz sądowy TRY 54,50

 

Opłata proporcjonalna za wyrok i nakaz sądowy 0,068% od całej kwoty roszczenia (0,011% dla roszczeń z tytułu podziału i z tytułu alimentów, 0,004% dla podziału nieruchomości)
*Kwota zarówno opłaty za wniosek, jak i opłaty za orzeczenie i nakaz sądowy zależy od rodzaju i / lub całkowitej kwoty sprawy.
**W przypadku wniesienia apelacji od orzeczenia sądu pierwszej instancji pobiera się dodatkowe opłaty za wnioski oraz opłaty od orzeczeń i nakazów sądowych.

Jeśli chodzi o metodę postępowania, główną metodą w Turcji jest pisemna procedura orzecznicza. Innymi słowy, powód i pozwany mają prawo złożyć po dwa wnioski (pozew, odpowiedź, replika, duplikat) w trakcie wymiany pozwu. Po zakończeniu tego procesu rozpoczyna się proces, a w trakcie procesu zabronione jest rozszerzanie roszczeń i obrony. Jednakże powodowie mają prawo tylko raz zmienić roszczenie w trakcie procesu.

Po zakończeniu procesu i rozstrzygnięciu sprawy przez sąd pierwszej instancji, każda ze stron ma prawo do wniesienia odwołania w zależności od rodzaju i / lub całkowitej wysokości sprawy oraz zażądania rozpatrzenia akt przez okręgową sądy apelacyjne i turecki Najwyższy Sąd Apelacyjny.