Prawo podatkowe

Turecki system podatkowy przypomina system podatkowy UE, w szczególności systemy podatkowe Niemiec i Belgii. Dlatego głównym kryterium opodatkowania jest miejsce zamieszkania i obywatelstwo. W związku z tym osoby fizyczne (lub spółki) zamieszkałe w Turcji (lub mające swoje centrum lub centrum biznesowe w Turcji) podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Innymi słowy, takie osoby są zobowiązane do płacenia podatku od swoich globalnych dochodów. Jednakże osoby fizyczne (lub spółki) nieobjęte tym zakresem będą podlegać ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu i będą zobowiązane do zapłaty podatku od dochodów uzyskanych ze źródeł w Turcji.

Tureckie ustawodawstwo podatkowe dzieli się na trzy główne pozycje: podatki dochodowe, podatki od transakcji i podatki od majątku.

 

Podatki dochodowe:

Chociaż główne zasady i reguły są prawie takie same, jeśli chodzi o składniki dochodu i ustalanie dochodu netto, podatek dochodowy od osób fizycznych i podatek dochodowy od osób prawnych zostały podzielone na dwa i uregulowane w ramach dwóch różnych ustaw.

 

Podatek dochodowy od osób fizycznych:

Dochód to kwota netto zarobków i przychodów uzyskanych przez osobę fizyczną w roku kalendarzowym. Rodzaje dochodów, które podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osoby fizycznych, są wymienione w ustawie o podatku dochodowym nr 193. W związku z tym źródła dochodów osoby fizycznej kształtują się następująco:

 • Zyski rolne
 • Zyski biznesowe
 • Wynagrodzenia i płace
 • Dochód z niezależnych usług osobistych
 • Dochody z majątku nieruchomego i praw
 • Dochód z majątku ruchomego (inwestycje kapitałowe)
 • Inne dochody i zarobki

Mimo, że odpowiedzialnym za podatek są osoby fizyczne w odniesieniu do pensji i wynagrodzeń, podatek jest potrącany u źródła, a płatnikiem tego dochodu jest pracodawca.

 

Podatek dochodowy od osób prawnych:

Spółki podlegające podatkowi dochodowemu od osób prawnych to:

 • Spółki z kapitałem zakładowym (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z udziałami, które zostały założone zgodnie z tureckim kodeksem handlowym i podobne spółki zagraniczne)
 • Spółdzielnie
 • Państwowe przedsiębiorstwa gospodarcze
 • Organizacje handlowe, przemysłowe i rolnicze
 • Podmioty gospodarcze (należące do fundacji i stowarzyszeń)
 • Wspólne przedsięwzięcia

Jak stwierdzono powyżej, dochód podlegający opodatkowaniu jest definiowany jako różnica między wartością netto na koniec roku a wartością netto na koniec poprzedniego roku. W związku z tym dochód netto z działalności oblicza się poprzez odliczenie kosztów związanych z prowadzeniem działalności, takie jak podatki od towarów, płatności tantiem za korzystanie z patentów, praw autorskich, know-how i znaków towarowych, koszty podróży; od dochodu brutto osiągniętego przez firmę. Spółki podlegające podatkowi dochodowemu od osób prawnych nie są jednak uprawnione do odliczenia ukrytych podziałów zysków w ramach cen transferowych, rezerw prawnych, alokacji kosztów i cienkiej kapitalizacji.

 

Podatki od transakcji:

Podatki wynikające z transakcji to podatek od wartości dodanej (VAT), specjalny podatek konsumpcyjny, podatek od transakcji bankowych i ubezpieczeniowych oraz opłata skarbowa.

 

Podatki od majątku:

Podatki wynikające z majątku to podatki od nieruchomości, podatek od pojazdów mechanicznych oraz podatek od spadków i darowizn.